Kinderschuur

Buitenschoolse kinderopvang in de Kinderschuur

Algemeen

Onze school heeft gekozen om aangaande de opvang van onze kinderen samen te werken met het Centrum voor Kinderopvang Infano vzw. Dit CKO is in de regio West-Brabant en Brussel gekend en genoemd voor zijn kwaliteit inzake opvang.

Deze opvang gaat door in de “Kinderschuur”, Ninoofsesteenweg 145 te 1670 Pepingen.
Tel: 02/356.96.92

Teamverantwoordelijke in de Kinderschuur is Annelies Pasteleurs: kinderschuur@infano.be

Openingsuren:

Schooldagen :van 07.00 tot 09.00 uur en van 15.30 tot 19.00 uur
Woensdagnamiddag :van 11.30 tot 19.00 uur
Schoolvrije en ped. Studiedagen :van 07.00 tot 19.00 uur
Vakantieperiodes :van 07.00 tot 19.00 uur

                

Inschrijving 

Ouders dienen hun kind(eren) in te schrijven. Er dient een dossier te worden opgemaakt.
Gelieve contact te nemen met de plaatselijke teamverantwoordelijke.


Spelmogelijkheden/ Programmatie 

Eén van de doelstellingen van de Initiatieven Buitenschoolse Opvang van Infano vzw is de kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden.  Zij worden opgevangen in een ontwikkelingsbevorderende omgeving waar zij op een veilige manier kunnen samenspelen. Elk kind krijgt aandacht en ondersteuning. De opvang heeft een duidelijk en geprogrammeerd aanbod.

In dit aanbod houdt men voldoende rekening met de verwachtingen en wensen van ouders en kinderen. Men voorziet voldoende variatie en de nadruk ligt op ontspanning.  


Zorgverstrekking 

De kinderopvang is een warme omgeving waar iedereen welkom is. Alle kinderen en personeel worden evenwaardig en respectvol behandeld. Regels geven voldoende houvast en zorgen voor veiligheid, voor prettig en positief gedrag. Men heeft voldoende mogelijkheden om in te spelen op de zorgvraag van kinderen.


Huiswerkbegeleiding 

Tijdens de schoolperiode is er dagelijks huiswerkbegeleiding. Kinderen hebben de mogelijkheid om in een aparte en rustige omgeving en onder toezicht hun huiswerk te maken.

Op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en tijdens vakanties is er een heus activiteitenaanbod.


Infrastructuur 

De initiatieven buitenschoolse opvang “De Maantjes” beschikken over goed uitgeruste gebouwen met voldoende ruimte voor verschillende activiteiten. In de gebouwen wordt rekening gehouden met huiselijkheid en veiligheid. Ze zijn makkelijk toegankelijk, goed verlicht en verlucht.

Zowel de binnenruimte als de buitenruimte nodigen uit tot spelen.


Voeding

Er worden voldoende, gezonde en gevarieerde vieruurtjes voorzien, gericht op de individuele behoeften van kinderen. Bereiding en voorziening voldoen aan alle wettelijke bepalingen.


Verplaatsing

Alle verplaatsingen (school - opvang, uitstappen,…) gebeuren op een veilige en efficiënte manier.

Het personeel dat hiervoor instaat is voldoende getraind, zijn bekenden voor de kinderen en hebben reeds jarenlange ervaring in de buitenschoolse opvang. 


Inclusieve opvang 

Kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen eveneens terecht in de afdeling IBO. Hieronder wordt verstaan; kinderen met gedragsproblemen, ADHD, autismespectrum stoornissen, kinderen met een motorische en/of mentale handicap, e.d.

De VZW heeft hiervoor een erkenning van Kind en Gezin. 


Principes met betrekking tot de samenwerking met ouders 

Binnen de organisatie is een oudercomité werkzaam. Ouders die dit wensen kunnen via het oudercomité betrokken worden bij de werking.  Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de voorzitter van het oudercomité of zich wenden tot het afdelingshoofd.

  • Thuisopvang Zieke Kinderen (0 tot 12j): Voor reservatie tel. 0499/23.32.84  Opbouwwerk Haviland
  • Flexibele opvang en occasionele opvang (0 tot 12 jaar): Openingsuren op aanvraag ’s morgens vanaf 5.30 uur en ’s avonds tot   22.30 uur. Attest van werkgever is noodzakelijk.
  • Algemeen directeur Infano vzw: Stephan Plattiau

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x