• Harten Troef
 • Harten Troef
 • Harten Troef
 • Harten Troef
 • Harten Troef
 • Harten Troef
 • Harten Troef
 • Harten Troef

Zorgvisie

Harten Troef, het hart op de juiste plaats!

ZORG dragen voor hoofd, hart, Geest en handen van ieder individu binnen onze school, leerling en leerkracht. Zorgzaam omgaan met de cognitie (het hoofd), de talenten (het hart) en de vaardigheden (de handen) op een aangepast niveau van elk individu.

We streven ernaar een vertrouwensband op te bouwen met onze leerlingen. Een goede relatie tussen leerkracht en leerling is zeer belangrijk. Het is als het ware de basis van het zorgenpakket waarop elkeen recht heeft.

We willen de volledige ontwikkeling van onze kinderen opvolgen, niet enkel de cognitie maar ook het welzijn van het hele kind. Daarom bewaken we hun attitudes, concentratie, emotionaliteit, motivatie, sociaal functioneren, werkhouding en zelfsturing.

Deze bijkomende dimensies maken ons leerlingvolgsysteem tot een (h)echt kindvolgsysteem met zorg en kansen voor ELK kind ! Zorg en kansen voor iedereen zijn steeds aanwezig en dit begint niet op het moment dat het misloopt met een kind.

Onze schoolpoort staat open voor de jongste kleuters tot en met de oudste lagere schoolleerlingen, voor al deze kinderen met of zonder kleine en/of grote zorgen. Immers, wanneer groot en klein aan elkaar pluimen geven, kunnen ze samen vliegen! Bovendien aanvaarden wij dankbaar elke dag als een nieuwe start met nieuwe kansen voor elkeen. 

Kinderen hebben recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs, teneinde gelijke kansen te krijgen zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien !

Op niveau van de leerlingen:

Onze leerkrachten doen hun best opdat al onze kinderen, kleine en grote, zich thuis voelen in onze school en er dag na dag gelukkig mogen zijn. Kinderen de fundamentele basiselementen zoals lezen, schrijven en rekenen bijbrengen, is belangrijk maar daarnaast is er nog zoveel meer. Daarom proberen we in onze school aandacht te besteden aan de gehele ontplooiing van elk kind: “hoofd, hart, handen, Geest”.

Wij willen een school zijn waar elk kind krijgt waar het recht op heeft, zowel de sterkere als de zwakkere. Wij hebben oog voor het intellectuele, het lichamelijke (muzische) het dynamisch - affectieve en dit Christelijk geïnspireerd.

We scheppen een sfeer in onze school waar de kinderen zich goed en geborgen voelen. Zo kunnen ze zich ‘thuis’ voelen en spontaan en vrij reageren. Zo kunnen ze hun gevoelens uiten (zowel positieve als minder positieve). We ondersteunen dit door een aanmoediging aangepast aan elk kind volgens zijn eigen ‘zijn’.

We vertrekken vanuit het kind zelf, elk met zijn eigen KNAP-zak. . Onze leerlingen willen we laten ervaren waarin ze sterk zijn. Fouten zijn geen tekorten maar kansen om nieuwe dingen te ontdekken. We willen niet enkel naar het verleden van dit kind kijken (wat is /kan dit kind ?) maar we kijken meer naar de toekomst ( wat kan dit kind worden ?). We kijken met een positieve, waarderende bril : krijgt elk talent op onze school voldoende kansen ? Prikkelen we de kinderen voldoende ? Stimuleren we groeikracht en betrokkenheid ?We willen ons aanbod hierop afstemmen en de talenten inzetten in onze klas en school.

Wij hebben dagelijks aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Wij hebben ook dagelijks aandacht voor de ‘bijzondere zorgvragen’ van kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt (dit kan sneller of trager zijn). Bepaalde kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. 

Onze zorgmaatregelen echter, van welke aard ook, renderen maar als ze ondersteund worden door de ouders van onze leerling. We vinden het vanzelfsprekend dat ouders van bij het begin bij het zorgtraject van hun kind betrokken zijn. Deze betrokkenheid kunnen we bereiken als we hen op een gelijkwaardige manier met ons zorgteam laten meedenken. Ouders zijn nog altijd de eerste (ervaring)deskundigen als het om hun kind gaat.

Op niveau van de leerkrachten:

Elk kind is uniek, zo ook elke leerkracht. Elk kind is anders, zo ook elke leerkracht. Elk kind heeft sterke en minder sterke punten, zo ook elke leerkracht. Wij zijn bezorgd om onze kinderen, ook om onze leerkrachten. Wij willen elke leerkracht met zijn vragen en zorgen helpen. Wij hebben oog voor de lichaamstaal van onze collega’s om hen beter te begrijpen en te verstaan.

Op niveau van de school:

Wij willen elk kind erkennen en waarderen. Wij willen ze begeleiden in hun groei naar volwassenheid zodat ze uitgroeien tot zelfstandige, kritische en weerbare volwassenen. We gaan op een eerlijke en onbevooroordeelde manier met elkaar om. We proberen de verschillen tussen rang, stand, gezinssituatie, geloofsovertuiging of herkomst te overbruggen. Wij leren omgaan met de diversiteit binnen onze school.

Op niveau van de scholengemeenschap:

Vanaf 1 september 2003 vormen wij een scholengemeenschap SG met de Gesubsidieerde Vrije Basisscholen van Bellingen, Herne en Kester en dit onder de naam: “GVB Pajottenland”. Door deze samenwerking vindt er een maandelijks overleg plaats tussen de zorgcoördinatoren van deze scholen. Vragen en mededelingen kunnen steeds aan elkaar worden doorgegeven. Jaarlijks vindt er een pedagogische studiedag van deze SG plaats.

Kortom, ons ZORGteam probeert er voor te ZORGen dat men zich geen ZORGen hoeft te maken.

 

Plagen of pesten

Geschreven door Luc Scheppers op donderdag 12 februari 2015. Aangepast op maandag 20 april 2015

In elke klas werd er tijd vrij gemaakt om over dit onderwerp eens na te denken.
We gingen dieper in op het verschil tussen pesten en plagen.
We leerden ook dat er telkens verschillende partijen zijn : de pestkop , de gepeste, de meeloper , de toeschouwer , ...

Het filmpje van Karrewiet over cyberpesten lokte heel wat reacties los. We wisten niet dat pesten zo erg kon zijn...
Het was voor iedereen een rijke ervaring.

De powerpoint die in het vierde, vijfde en zesde leerjaar gebruikt werd om het pesten bespreekbaar te maken, vind je door te klikken op deze link: Pesten is niet cool!


We onthouden vooral  :

 • Wie je ook bent of wat je ook doet... Onze juffen en meesters zien ons heel graag en willen dat we ons goed voelen op school en thuis! 
 • Durf praten met iemand die je vertrouwt. Dat kan je juf, de zorgjuf, een medeleerling, een leerling van een andere klas, een juf of meester van een andere klas, de directeur, je ouders, ...zijn.
 • Als je je probleem niet durft te vertellen, kan je het altijd op een briefje schrijven en het aan de betrokken persoon geven of in de uilenbrievenbus (aan de deur in de zorgklas of aan naast de deur van meester Luc)  deponeren.
 • De zorgjuf zal er dan voor zorgen dat het briefje terecht komt. Samen pakken we jou problemen aan!